» » ฉวีวรรณ ดำเนิน - สดุดีองค์ราชา

ฉวีวรรณ ดำเนิน - สดุดีองค์ราชา Album


Performer: ฉวีวรรณ ดำเนิน
Genre: Folk & Country
Title: สดุดีองค์ราชา
Country: Thailand
Released: 2003
Style: Mo Lam
Label: JKC Marketing
Catalog Number: JKC-CD 013
FLAC version ZIP size: 1320 mb
MP3 version ZIP size: 2175 mb
WMA version ZIP size: 2010 mb
Rating: 4.6
Votes: 213

Tracklist

1วัดพระแก้ว ๒
2ประวัติปราสาทหินพิมาย ๒
3เชิญชมวัตถุโบราณ ๑
4จากแนวหลังสู่แนวหน้า
5ฉวีวรรณรำพัน
6ประวัติปราสาทหินพิมาย ๑
7ปลงสังขาร
8ชีวิตฉวีวรรณ
9ชีวิตเต้นกินรำกิน
10สังขารไม่เที่ยง
11สดุดีองค์ราชา
12หยดน้ำตาชาวอีสาน
13วัดพระแก้ว ๑
14เชิญชมวัตถุโบราณ ๒

Barcodes

  • Barcode: 8 853022 001294

Album

Chawiwan Damnoen also spelled Chaweewan Dumnern Thai: ฉววรรณ ดำเนน is a Thai morlum singer. She was born in 1945 in the Ratchatani Province. In 1993 she became one of Thailand's national artists. Varianti: Stai visualizzando tutto ฉววรรณ ดำเนน. Chaweewan Dumnern , Chawiwan Damnoen , ฉววรร ดำเนน , ฉววรรณ. Government organisation. กดด รโรค. สำนกงานกองทนสนบสนนการสรางเสรมสขภาพ : ThaiHealth. Non-profit organisation. ศนยขอมลขาวสาร กรมควบคมโรค. TV network. คณะกาวหนา - Progressive Movement. Political organisation. สถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต -สพฉ. Vince Staples in Artists With Textless Album Covers. Hello, I would like to change my username to. รำวงในดงชบา - P-HOT ft. เพลงดงหาฟงยาก, Vol. 11: วารณ สนทรสวสด. สำหรบ iOS. ปอ อรรณพ: มวน, โสดแฟนเผลอ, ถาไมรก и другие песни. From The Album. We dont have an album for this track yet. View all albums by this artist. Do you know the lyrics for this track Add lyrics on Musixmatch. Shelve คนขดสสาน ตอน เมองโบราณกลางทะเลทราย. จากการเดนทางอนแสนยากลำบากในการไปขดหาสสานโบราณจShelve คนขดสสาน ตอน เมองโบราณกลางทะเลทราย. Want to Read. Currently Reading. จากการเดนทางอนแสนยากลำบากในการไปขดหาสสานโบราณจ More. Shelving menu. Shelve คนขดสสาน ตอน อโมงคปรศนาแหงเขามงกร. คนพบพนนและอกมากบน House iDae โดย Link Photographer. แบบบานฟร ชนเดยว งบ 3 แสนบาท. บนทกจาก . แบบบานฟร ชนเดยว งบ 5 แสนบาท - บานไอเดย เวบไซตเพอบานคณ. ไอเดย สถาปตยกรรมหนาตก บาน บาน. บนทกโดย Link Photographer. คนอนๆ รกไอเดยเหลานเหมอนกน. ออกแบบบาน สถาปนก บาน สถาปตยกรรมหนาตก. บานพกอาศยชนเดยวสไตล Modern ขนาด 2 หองนอน

Video