» » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - ถึงเพื่อน

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - ถึงเพื่อน Album


Performer: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
Genre: Rock / Folk & Country
Title: ถึงเพื่อน
Country: Thailand
Released: 1987
Style: Phleng Phuea Chiwit
Label: บัฟฟาโล่เฮด
FLAC version ZIP size: 2630 mb
MP3 version ZIP size: 2035 mb
WMA version ZIP size: 1483 mb
Rating: 4.0
Votes: 664

Tracklist

1ฝัน
2ถนน
3ถึงเพื่อน
4ลูกอีสาน
5สู้
6เรียนและงาน
7นกเสรี
8ลิง

Notes

1st Album of Pongsit

Album

พงษสทธ คำภร. กลนดน กลนหญา. เคยงขาง สรางฝน รวมฮต 3. เสอตวท 11. เคยงขาง สรางฝน รวมฮต 2. เคยงขาง สรางฝน. слушайте с пользой. Язык: Русский. Страна: США. Track name. Varianti: Stai visualizzando tutto พงษสทธ คำภร. Kampee , Pongsit Kampee , Pongsit Kamphee , คำภร , ป คำภร , ป พงษสทธ. พงษพฒน, Vol. ธรรมบทแปล ภาค. Audio Preview. เพจอยางเปนทางการของ ป พงษสทธ คำภร The Official Page of Pongsit Kampee. าว มาขบรองดวยความคารวะอยางสดใจ ฟงไดแลวทกชองทาง Streaming. ฟงเลย คารวะคาราบาว. พงษสทธคำภร PuPongsitOfficial. Pu Pongsit Official. 39 mins . มาฟงหนมหนองคาย รองเพลง 'หนมสพรรณ' ชมมวสควดโอสดพรอมกนครงแรก 6 โมงเยน วนน. จะเอาเธอแคคนเดยว Cha Ao Thoe Khae Khon Diao. อยาทำใหเสยวแลวเลยวหลบไดไหม Ya Thamhai Siao Laeo Liao Lop Dai Mai. เพราะรกเธอจนหมดใจ Phro Rak Thoe Chon Mot Chai. จะมอบใหเธอไปทงกาย Cha Mop Hai Thoe Pai Thang Kai. ขอเพยงแคเธอมารกกน Kho Phiangkhae Thor Ma Rak Kan. ฉนยอมเลกคยทงอำเภอ Chan Yom Loek Khui Thang Amphoe. เกา Kou feat. รกจรงกใหแมมาขอ Rak Ching Ko Hai Mae Ma Kho. แตถารกหวงลอ Tae Tha Rak Wang Lo. เดยวใหพอมายง Diao Hai Pho Ma Ying. พบาวยงโสดยงซง Phi Bao Yang Sot Yang Sing. อาจจะดนงๆ At Cha Du Ning Ning. แตทจรงผมอาย Tae Thiching Phom Ai. สำหรบปรบแตงภาพแสกนลายนวมอ animations ได. สวดดครบทกคน อาทตยนไมไดมอะไรลงมาโปรโมท ใหทกคนชมกน วนนจงแนะนำลายปลดล. อคนวมอ มาใหทกคนไดลองใชด ละกนครบ. กอนอน ไฟล ทแนบมาเปนไฟลธม นะครบ ใชไดทง MIUI 111212. ทสำคญ ภาพ Animetion fingerprint น สามารถใชไดกบ สแกนนวมอใตจอ เทานน นะครบ. และนคอ ตวอยาง. KB, Downloads: 0. Never miss another show from ตอม พงศธร. 224Stream

Video