» » มงคล อุทก - โอ้ย..ชีวิต

มงคล อุทก - โอ้ย..ชีวิต Album

มงคล อุทก - โอ้ย..ชีวิต Album

Performer: มงคล อุทก
Genre: Rock / Reggae / Blues / Folk & Country
Title: โอ้ย..ชีวิต
Country: Thailand
Released: Jan 1991
Style: Phleng Phuea Chiwit
Label: D-Day Entertainment, Sound-Sound ซาวด์ ซาวด์
Catalog Number: SD 002
FLAC version ZIP size: 2201 mb
MP3 version ZIP size: 2744 mb
WMA version ZIP size: 2345 mb
Rating: 4.8
Votes: 043

Tracklist

1หัวใจแก่ๆ
2โอ้ย..ชีวิต
3แปน
4เมือง
5บ้านน้อยซอยลึก
6เดินกะบวน
7กิน
8บุญมี

Notes

Original thai release. On labels is written January 1991. Under the D-Day Label stands 2534.This is the release year in thai lunar calender.
On Cover are listed 5 songs on each side. On vinyl are only 4 songs on both side. A5 and B5 from cover are missing.

Album

Mindset x Daboyway x Younggu x Diamond Acoustic Cover By ไอซ x โอต. Язык: Русский. Страна: США. Content Creator, TV and Online Content Host, and Executive Producer. สวดดครบทกคน อาทตยนไมไดมอะไรลงมาโปรโมท ใหทกคนชมกน วนนจงแนะนำลายปลดล. อคนวมอ มาใหทกคนไดลองใชด ละกนครบ. กอนอน ไฟล ทแนบมาเปนไฟลธม นะครบ ใชไดทง MIUI 111212. ทสำคญ ภาพ Animetion fingerprint น สามารถใชไดกบ สแกนนวมอใตจอ เทานน นะครบ. และนคอ ตวอยาง. ในรปอาจจะไมไดโชวรปทเปลยนนะครบ แตจะแสดงตอนปลดลอค นะครบ. KB, Downloads: 0. 2020-07-11 14:28:35 Upload. We dont have an album for this track yet. View all albums by this artist. Don't want to see ads Upgrade Now. Do you know the lyrics for this track . Vince Staples in Artists With Textless Album Covers. Hello, I would like to change my username to. Find millions of royalty-free stock photos, illustrations, and vectors. Get inspired by ten thousand new, high-resolution images added daily. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. Start studying ไวยากรณเชอมประโยคหนาหลง. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools. เจอรารด เจมส บตเลอร องกฤษ: Gerard James Butler เกดเมอวนท 13 พฤศจกายน ค. 1969 เปนนกแสดงชาวสกอต เปนทรจกดในบท King Leonidas ในภาพยนตรเรอง 300, ภาพยนตรเรอง The Phantom of the Opera, และใน P. I Love You. บตเลอรทกลาสโกว สกอตแลนด เปนบตรชายของมารกาเรตและเอดเวรด บตเลอร ปยาของเขามาจากไอรแลนด เขาโตขนมาในครอบครวชนชนแรงงาน นบถอคาทอลก ตอนอาย 1-2 ปเขาอยทมอนเทรยล ควเบก และเมอพอแมหยารางกน เขาอยกบแมกบพน. Kanawut Traipipattanapong Thai: คณาวฒ ไตรพพฒนพงษ also known as Gulf Thai: กลฟ, born December 4, 1997 is a Thai actor and model. He is well known for his role as Type in TharnType The series. Kanawut was born on December 4, 1997 in King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand. Kanawut received his early education in Burapha School and went on to complete high school in Suankularb Wittayalai School, an all-boys high school

Video